POLSKIE
TOWARZYSTWO
ŁUBINOWE

Prace awansowe nt. łubinu jeżeli chcesz, żeby Twoja praca doktorska lub rozprawa habilitacyjna nad łubinem znalazła się w zasobach PTŁ – napisz, a jej podstawowe dane zamieścimy niezwłocznie.

Prace doktorskie:

 • Adomas B., 1997. Badania nad wpływem herbicydów na plonowanie i wartość biologiczną nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) ART w Olsztynie.
 • Augiewicz J., 2002. Charakterystyka morfologiczna i cytogenetyczna mieszańców wewnątrz i międzygatunkowych Lupinus mutabilis Sweet. AR we Wrocławiu.
 • Barłóg P., 1999. Dynamika wzrostu a produkcja alkaloidów i poliamin przez łubin wąskolistny rosnący w warunkach zróżnicowanej dostępności magnezu i form potasu. AR w Poznaniu.
 • Borowska M., 2001. Wpływ wybranych regulatorów wzrostu i ekolistu na plonowanie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). ATR w Bydgoszczy.
 • Gałęzewski L., 2006. Oddziaływania wzajemne roślin owsa i łubinu żółtego w mieszankach. UTP w Bydgoszczy.
 • Garnczarska M., 1996. Charakterystyka cytoplazmatycznej dyhydrogenazy jabłczanowej i rola tego enzymu w regulacji szlaku anaplerotycznego w łubinie żółtym. UAM w Poznaniu.
 • Jaranowski J., 1955. Wpływ terminu siewu i rozstawy roślin na cechy morfologiczne i fizjologiczne różnych gatunków i odmian łubinu.
 • Jeske M., 2004. Badania nad Colletotrichum gloeosporioides – sprawcą antraknozy łubinu. ATR w Bydgoszczy.
 • Kaczmarek A., 2007. Charakterystyka chromosomów mitotycznych łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) przy zastosowaniu metod cytogenetyki molekularnej i analizy komputerowej. IGR PAN w Poznaniu.
 • Kalińska H., 2005. Charakterystyka mutantów łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) otrzymanych po potraktowaniu odmiany Emir dwoma mutagenami chemicznymi. AR we Wrocławiu.
 • Kapsa E., 1959. Wpływ terminu cięcia na plon i jakość zielonki łubinu.
 • Kazimierski T., 1960. Badania nad mieszańcem międzygatunkowym w rodzaju Lupinus.
 • Kotlarz A., 1999. Wartość pokarmowa nasion łubinów oraz wartość biologiczna białka zestawów zbożowo-łubinowych w badaniach na szczurach laboratoryjnych. AR w Szczecinie.
 • Kotwica K., 1995. Przydatność pszenżyta i łubinu żółtego do uprawy w warunkach różnej gęstości siewu obu komponentów. ATR w Bydgoszczy.
 • Kozak B., 2014. Charakterystyka markerów molekularnych przydatnych do selekcji wybranych cech łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.). UP Wrocław.
 • Latawiec K., 1958. Badania nad elektrofotometryczną i fluorescencyjną metodą oznaczania alkaloidów w nasionach łubinu białego. 
 • Michalski  Z., 1991. Wpływ ekstraktu łubinowego w dolistnym nawożeniu pszenicy i pszenżyta na wysokość i jakość plonu. ATR w Bydgoszczy.
 • Mikołajczyk J., 1959. Dziedziczenie niektórych cech morfologicznych i fizjologicznych łubinu białego. 
 • Mystek A., 2005. Wpływ systemów uprawy i dolistnego dokarmiania na plonowanie i cechy użytkowe łubinu żółtego i wąskolistnego. AR w Poznaniu.
 • Niwińska B., 1999. Wartość biologiczna i pokarmowa białka nasion krajowych odmian łubinu w żywieniu przeżuwaczy. IZ w Balicach.
 • Nowacki E., 1960. Dziedziczenie i metabolizm alkaloidów w łubinie.
 • Piekarczyk M., 1998. Wpływ zróżnicowanej głębokości uprawy roli na plonowanie roślin i niektóre właściwości gleby. ATR w Bydgoszczy.
 • Piotrowicz-Cieślak A.I., 1997. Oligosacharydy i galaktozycyklitole w nasionach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Gromadzenie i rola fizjologiczna. ART w Olsztynie.
 • Przybylska J., 1960. Formy azotu organicznego i ich zmienność u różnych gatunków i odmian łubinu.
 • Pszczółkowska A.M., 2002. Ocena produktywności i zdrowotności niektórych genotypów grochu siewnego (Pisum sativum L.) i łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) oraz identyfikacja grzybów z rodzaju Fusarium za pomocą technik molekularnych. UWM w Olsztynie.
 • Rybus-Zając M., 1998. Fizjologiczno-biochemiczna charakterystyka patogenezy brunatnej plamistości liści łubinu. AR w Poznaniu.
 • Stawiński S., 1989. Charakterystyka nowych form łubinu białego. IHAR w Radzikowie.
 • Strobel W., 2002. Fizyczne i biologiczne mechanizmy pękania strąków łubinu. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie.
 • Święcicki W. 1977. Wpływ genotypu na plon nasion i zielonej masy pastewnego łubinu żółtego.
 • Wojtaszek P., 1992. Rola związków azotu w wydzielaniu fenolowych metabolitów wtórnych przez korzenie łubinu. IChB PAN w Poznaniu.

Rozprawy habilitacyjne:

 • Adomas B., 2003. Plon i jakość nasion rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera f. annua), łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) oraz łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolius L.) w zależności od stosowanych środków ochrony roślin. UWM Olsztyn, Rozpr. i Monografie 75
 • Bieniaszewski T., 2001. Niektóre czynniki agrotechniczne warunkujące wzrost, zdrowotność i plonowanie odmian łubinu żółtego. Wyd. UWM w Olsztynie, Rozpr. i Monografie 51.
 • Bobrecka-Jamro D., 1989. Podstawy rejonizacji roślin strączkowych w rejonie Polski południowo-wschodniej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Rozpr. 128.
 • Borek S., 2014. Regulacja metabolizmu zapasowego tłuszczu w rozwijających się i kiełkujących nasionach łubinu (Lupinus spp.).
 • Flis M., 1994. Wartość odżywcza nasion nowych odmian bobiku i łubinu żółtego stosowanych w żywieniu tuczników. Acta Acad. Agricult. Techn. Olst., Zootechnika 38, supl. A.
 • Galek R., 2010. Studia nad zmiennością wybranych cech morfologicznych i użytkowych rodzaju Lupinus, ze szczególnym uwzględnieniem mieszańców wewnątrz i międzygatunkowych. Monografie CVI, UWP Wrocław: 122s
 • Górecki R., 1986. Studia nad wigorem nasion roślin strączkowych. Zesz. Nauk. ART w Olsztynie, Rolnictwo 42.
 • Gulewicz K., 1988. Badania nad kompleksowym wykorzystaniem białka i innych składników nasion łubinu gorzkiego. Rozpr. hab., Zakład Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu.
 • Harasimowicz-Hermann G., 2002. Wpływ mikroelementów na plon łubinu żółtego i seradeli, wartość następczą stanowiska dla pszenicy ozimej oraz wybrane elementy żyzności gleby. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rozpr. 106.
 • Lampart-Szczapa E., 1998. Łubin jako potencjalny surowiec białkowy w produkcji żywności. Rocz. AR w Poznaniu, Rozpr. Nauk. 279.
 • Lubowicki R.S., 1991. Wartość pokarmowa wybranych krajowych mieszańców kukurydzy oraz mieszanek pełnoporcjowych z ich udziałem i łubinu żółtego pastewnego w tuczu trzody chlewnej. Zesz. Nauk. AR w Szczecinie, Rozpr. 138.
 • Mikołajczyk J., 1967. Studia genetyczne nad łubinem żółtym i wąskolistnym. IUNG Puławy.
 • Naganowska B., 2007. Cytogenetyczne badania genomu rodzaju Lupinus. Bibl. IGR PAN w Poznaniu.
 • Pastuszewska B., 1985. Czynniki wpływające na wartość pokarmową bobiku, grochu i łubinu dla zwierząt nieprzeżuwających. ZN im. Ossolińskich we Wrocławiu.
 • Podleśny J., 2002. Studia nad oddziaływaniem światła laserowego na nasiona, wzrost i rozwój roślin oraz plonowanie łubinu białego (Lupinus albus L.). IUNG Puławy, Monografie i Rozpr. Nauk. 3.
 • Prusiński J., 1996. Biologiczne i agrotechniczne uwarunkowania rozwoju i plonowania zróżnicowanychz genotypów łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Nauk ATR w Bydgoszczy, Rozpr. 65.
 • Przyborowski J.A., 2003. Pre- i postzygotyczne bariery przy krzyżowaniu wybranych gatunków z rodzaju Lupinus. Wyd. UWM w Olsztynie, Rozpr. i Monografie 78.
 • Sawicka A., 1983. Ekologiczne aspekty wiązania azotu atmosferycznego. Rocz. AR w Poznaniu. Rozpr. Nauk. 134.
 • Sawicka E.J., 1993. Indukowane mutacje u łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet). Prace Ogrodu Botanicznego PAN, Monografie i Rozpr. 3.
 • Skórko-Sajko H., 2005. Przydatność paszowa różnie przyrządzonego ziarna owsa oraz pasz rzepakowych w żywieniu krów mlecznych. Wyd. UWM w Olsztynie, Rozpr. i Monografie 108.
 • Szukała J., 1994. Wpływ czynników agrotechnicznych na plon, skład chemiczny i wartość siewną nasion łubinów ze szczególnym uwzględnieniem łubinu białego. Rocz. AR w Poznaniu, Rozprawy Nauk. 245.
 • Wolko B., 1996. Markery molekularne w badaniach genetycznych rodzaju Lupinus. Hod. Roś, Aklim. i Nas. 39 (5), 3-64.
 • Porzucek H., 1998. Zmiany niektórych związków biologicznie aktywnych w procesie otrzymywania preparatów białkowych z nasion roślin strączkowych. SGGW Warszawa, Rozpr. Nauk. i Monografie.
 • Tarasewicz Z., 1998. Biologiczna ocena oligosacharydów wyizolowanych z nasion łubinu wąskolistnego (Lupinus angustifolious L.) zastosowanych w żywieniu przepiórek reprodukcyjnych. Wyd. AR w Szczecinie, Rozpr. 186.